top of page

Öğrenen Lider Öğretmen Eğitimi - Önerilen Kaynaklar 

 • Arı, R. (2005). Gelişim ve Öğrenme. Ankara: Nobel Yayın.

 • Arı, R. ve Deniz, M. E. (Ed.). (2008). Sınıf Yönetimi. Ankara: Maya Akademi Yayın Dağıtım.

 • Atılgan, H. (Ed.) (2009). Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme. Ankara: Anı Yayıncılık.

 • Aydın, A. (2008). Sınıf Yönetimi. Ankara: Pegem Akademi.

 • Baltaş, A. Z. (1991). Beden Dili. İstanbul: Remzi Kitabevi.

 • Baltaş, A. (2003). Ekip Açılması ve Liderlik: Değişimin İçinden Geleceğe Doğru. İstanbul: Remzi Kitabevi. 

 • Başar, H. (2000). Sınıf Yönetimi. Ankara: Anı Yayıncılık.

 • Baykul, Y. (2000). Eğitimde ve Psikolojide Ölçme. Ankara: ÖSYM Yayınları.

 • Beers, B. (2006). Learning, Driven Schools. Alexandria, Virginia, ABD: ASCD. 

 • Borich, G. D. (2017). Etkili Öğretim Yöntemleri. Çev: Bahaddin Acat. Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık. 

 • Bozdoğan, Z. (2004). Etkili Öğretmenlik Eğitimi. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.

 • Buzan, T. ve Buzan, B. (2015). Zihin Haritaları. Çev: Güntülü Tezcanlı. İstanbul: Alfa Yayınları

kitap_3d_insan.png
 • Celep, C. (2008). Sınıf Yönetiminde Kuram ve Uygulama. Ankara: Pegem Akademi.

 • Covey, S. (1998). Etkili İnsanların Yedi Alışkanlığı. İstanbul: Varlık Yayınları. 

 • Cüceloğlu,  D. (2008). Başarıya Götüren Aile. İstanbul: Remzi Kitabevi.

 • Csikszentmihalyi, M. (2017). Akış. Çev: Barış Satılmış. Ankara:Buzdağı Yayınevi. 

 • Demircioğlu, A. (2018). Eleştirel Düşünme Eğitimi. Ankara: Gece Kitaplığı. 

 • Demirel, Ö. (2004). Planlamadan Değerlendirmeye Öğretme Sanatı. Ankara: PEGEMA Yayınları.

 • Dengiz, M. G. (2000). Takım Çalışması Teknikleri. Ankara: Academyplus Yayınevi.

 • Dökmen, Ü. (1994). İletişim Atışmaları ve Empati. İstanbul: Sistem Yayıncılık.

 • Frances, E. J. ve Amy, E. N. (2018). Ergen Beyni. Çev. Can Evren Topaktaş. İstanbul: Hep Kitap

 • John W. S. (2017). Ergenlik. Çev. Diğdem Müge Siyez. Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık.

 • Erkan, S. & Gömleksiz, M. (2008). Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme. Ankara: Nobel Yayıncılık.

 • Glasser, W. (1990). Control Theory in the Classroom.  New York: Harper&Row.

 • Glasser, W. (1999). Okulda Kaliteli Eğitim. Çev. Ulaş Kaplan. İstanbul: Beyaz Yayınları.

 • Gordon, T. (1998). Etkili Öğretmenlik Eğitimi. Çev. Emel Aksay. İstanbul: Sistem Yayıncılık.

 • Gronlund, N. E. (1990). Measurement and Evaluation in Teaching. New York: Macmillan; London: Collier Macmillan.

 • Gronlund, N. E. (2009). Assessment of Student Achievement. Upper Saddle River, N.J.: Pearson.

 • Haggart, W. (2004). Discipline and learning styles: An educator’s guide. ABD: PLS Publications. 

 • Jones, V. ve Jones. L. S. (1998). Comprehensive Classroom Management. Creating Communities of Support and solving Problems. ABD: Allyn and Bacon.

 • Katz, I., & Assor, A. (2007). When Choice Motivates and When It Does Not. Educational Psychology Review, 19(4), 429-442. Retrieved March 9, 2009, doi:10.1007/s10648-006-9027-y

 • Kelly, J. (2003). Negotiating with students: Introducing the class council. Primary & Middle Years Educator, 1(1), 19. Retrieved March 9, 2009, from Academic Search Complete database.

 • Kısaç, İ. (2004). “Öğretmen Öğrenci İletişimi”, Sınıf Yönetimi. (Editör:E.Karip) Ankara: Pegem Akademi.

 • Küçükahmet, L. (Ed.). (2003). Sınıf Yönetiminde Yeni Yaklaşımlar. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.

 • Linn, R. L. (2000). Measurement and Assessment in Teaching. Upper Saddle River, N.J.: Merrill.

 • Özçelik, D. A. (1989). Test Hazırlama Kılavuzu. Ankara: ÖSYM Yayınları.

 • Özçelik, D. A. (1998). Ölçme ve Değerlendirme. Ankara: ÖSYM Yayınları.

 • Özden, Y. (2004). “Sınıf İçinde Öğrenme Öğretme Ortamının Düzenlenmesi”. Sınıf Yönetimi, Editör: E.Karip, Ankara: Pegem A Yayınları.

 • Özer, K. (2004). İletişimsizlik Becerisi. İstanbul: Sistem Yayıncılık. 

 • Özgüven, İ. E. (1998). Bireyi Tanıma Teknikleri. Ankara: PDREM Yayınları. 

 • Parsh, M., Langer, C., Gardner, T.G., Starko, A.J., Moody, C.D. (1995). Teaching As Decision Making. Successful Practices for the Elementary Teacher. ABD: Longman Publishers.

 • Popham, W. J. (2008). Transformative Assessment. Alexandria, Virginia, ABD: ASCD.

 • Sağlam, A. Ç. (2007). Eğitim Örgütlerinde Kuramdan Uygulamaya Güdüleme, Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.

 • Schung. D. H. (2014). Öğrenme Teorileri. Çev. Muzaffer Şahin. Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık.

 • Senge, P. (2014). Öğrenen Okullar. Çev. Münevver Çetin. Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık.

 • Sagor, R. (2003). Motivating Students and Teachers in An Era of Standarts. ABD: ASCD.

 • Sonmez, V. (1994). Öğretmen El Kitabı. Ankara: PEGEMA Yayınları.

 • Tekin, H. (2007). Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme. Ankara: Yargı Yayınları.

 • Ulusoy, A ve diğerleri, (2007), Eğitim Psikolojisi. Ankara: Anı Yayınları.

 • Yavuzer, H. (2004). Eğitim ve Gelişim Özellikleriyle Okul Çağı Çocuğu. İstanbul: Remzi Kitabevi.

 • Yavuzer, H. (2005). Çocuğu Tanımak ve Anlamak. İstanbul: Remzi Kitabevi.

 • Yıldırım, C. (1999) Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme. Ankara: ÖSYM Yayınları.

 • Ziebarth, J., & Bovill, R. (2008). A Partnership In Progress. Education, 128(3), 441-459. Retrieved March 9, 2009, from Academic Search Complete database. 

 • http://www.teachertube.com/

 • http://www.ted.com/

bottom of page